CGU Magic Pinks

SPILLETS KONKURRENCEREGLER Internet konkurrence MAGIC Pinks ved Pink Lady®

Artikel 1: Arrangør

Fra 9. til 31. august 2018, organiserer Foreningen Pink Lady® Europe, i det følgende benævnt “Arrangøren”, som har hjemsted 145 Avenue Fonvert, 84130 Le Pontet, Frankrig, SIRET: 421 22 352 550 000 22, momsnummer: FR 2842 13 52 550, på hjemmesiden http://www.pinkladyeurope.com/ på den private del af siden, hvor der kun er adgang for klubbens medlemmer, en konkurrence med titlen “Magic Pinks” . Spillet er tilgængeligt i 23 dage, en jackpot er på spil, og en lodtrækning sker i forhold til indsatsen. Dette spil bliver ikke formidlet uden for hjemmesiden, med undtagelse for associerede medlemmer af klubben.

Artikel 2: Deltagere

Dette spil, som kræver at der købes ind i en forretning, er kun åbent for myndige fysiske personer bosiddende i Europa og indehaver af en e-mailadresse. Undtaget fra spillet er de der ikke opfylder ovenstående betingelser, samt de ansatte hos “Arrangøren” samt enhver person direkte eller indirekte involveret i udformningen, gennemførelsen eller forvaltningen af ​​spillet samt deres ægtefæller og deres familiemedlemmer: slægtninge i opstigende linje og efterkommere og andre slægtninge, uanset om de er en del af husstanden eller ej. “Arrangøren” forbeholder sig ret til at anmode en deltager om at dokumentere de ovenfor beskrevne betingelser. Enhver person, der ikke opfylder disse betingelser eller nægter at dokumentere – udelukkes fra spillet, og må ikke, i vindertilfælde, modtage sin gevinst. “Arrangøren” forbeholder sig ret til at foretage enhver form for kontrol med overholdelse af reglerne. Deltagelse i konkurrencen forudsætter accept af disse regler. Spilleren skal være registreret og logget ind Pink Lady® Club som er tilgængelig fra webstedet www.pinkladyeurope.com . Medlemskab af klubben er åbent for enhver person over 18 år og er gratis. Pink Lady® Europe forbeholder sig ret til at afvise Pink Lady® klub medlemskab til enhver person, der ikke opfylder betingelserne for medlemskab. The Pink Lady® Club medlemskab giver sin indehaver, i det følgende benævnt “deltager” tilladelse til: – Udnyttelse af fordelene i Pink Lady® ved at samle point som kan veksles til eksklusive gaver i Pink Lady® butikken. – Samle Pink Points ind ved den unikke kode der findes på bagsiden klistermærker på de omfattede Pink Lady® og PinKids® æbler og / eller bakkerne med Pink Lady® og Pinkids® æbler. For at deltage i “Quizzen”, skal spilleren have mindst 6 Pink Points som trækkes fra puljen på tidspunktet for deltagelse.

Artikel 3: Sådan deltager du

Deltagerne skal: Gå til følgende webadresse: http://www.pinkladyeurope.com/ – Melde sig ind i klubben (navn, efternavn, fødselsdato, e-mail-adresse, brugernavn, adresse og adgangskode) eller logge på. – Bekræft deltagelse mod ”veksling” af 6 Pink Points. – Svare på et multiple choice spørgsmål (4 muligheder, eliminerende). Et indeks er til rådighed for at hjælpe spillerne med korrekt besvarelse. Deltagere skal besvare spørgsmålet korrekt for at deltage i lodtrækningen. Aktionen giver flere muligheder for at deltage. En spiller kan spille så mange gange, som hans antal af Pink Points i præmiepuljen tillader, dog maksimum 10 forsøg. Hver deltagelse kræver 6 Pinks point. Ethvert bidrag som er foretaget i strid med bestemmelserne i denne forordning vil gøre deltagelsen ugyldig. Enhver deltager mistænkt for snyd, kan udelukkes fra konkurrencen af “Arrangøren”, uden at sidstnævnte skulle dokumentere det. Enhver identifikation eller ufuldstændig, ukorrekt eller ulæselig, frivilligt eller ej, eller udført i en anden form end den, der er fastsat i denne forordning, er at betragte som ugyldig. For at blive medlem af klubben Pink Lady®, skal brugeren oprette forbindelse til hjemmesiden www.pinkladyeurope.com. Medlemskab af klubben Pink Lady® opnås ved at udfylde online-formularen og vælge en personlig adgangskode. For de efterfølgende login, vil identifikationen ske ved e-mail og adgangskode. Kun brugere, der indmelder sig i Pink Lady® klubben vil erhverve Pink Points. Indmeldelse kan alene ske elektronisk. Således vil enhver registrering via telefon, fax eller mail, andet end via hjemmesiden Pink Lady®, ikke komme i betragtning. Enhver unøjagtig eller ufuldstændig registrering vil ikke blive accepteret og vil gøre deltagelse ugyldig. Samme straf vil gælde i tilfælde af multiple tilmeldinger. Deltagelse vil ikke blive medregnet: a) Efter 23:59 på den sidste dag i hver runde; b)Oplysninger om identitet eller adresse som er ufuldstændige, unøjagtige eller tilranede og i strid med disse bestemmelser; d) Udført uden at følge ovenstående procedure. Ved manglende overholdelse af de angivne vilkår i forordningerne bortfalder deltagelse. Det vil ikke blive svaret på nogen telefonisk eller skriftlig anmodning vedrørende fortolkning eller anvendelse. Arrangøren kan direkte eller indirekte udføre alle nødvendige undersøgelser med henblik på at kontrollere deltagernes kvalitet.

Artikel 4: Gevinster

I løbet af spillet vil der blive foretaget en enkelt gaveudlodning, der er således kun én vinder. Gevinsten ved lodtrækningen: 1 KitchenAid foodprocessor i vilkårlig farve. Detaljer: Partiet har en gyldighed på 30 dage Kommerciel værdi: € 700 inkl. moms. Præmiens værdi fastsættes på tidspunktet for redaktion af denne forordning og kan ikke gøres til genstand for en tvist vedrørende værdien. Alle omkostninger opgjort efter spillet, ikke mindst til vedligeholdelse og brug af lodder, alene påhviler vinderen.

Artikel 5: Udpegning af vinderen

Lodtrækningen blive gennemført ved spil-konkurrencens afslutning sidst i september 2018. Betingelse(r) for at deltage i lodtrækningen: Folk, der besvarer et spørgsmål korrekt og har indgivet fuld tilmeldingsblanket til spillet efter de i artikel 3 anviste regler vil deltage i lodtrækningen. Dato og tidspunkt for lodtrækningen vil blive flyttet i tilfælde af edb-fejl. Arrangøren forbeholder sig ret til at anmode vinderen om at dokumentere sin identitet ved fremvisning af gyldig legitimation. Ved sin blotte deltagelse i spillet, bemyndiger vinderen Arrangøren til at bruge hans fornavn, efternavn og registreringsland og -nummer.

Artikel 6: Annoncering af vindere

Vinderen får besked via e-mail tilsendt den mail-adresse, som er opgivet ved tilmelding til spillet.

Artikel 7: Levering af præmier

Gevinsten vil blive sendt til den postadresse, som er opgivet af deltagerne inden for 8 uger efter lodtrækningen. Gevinsten vil være til rådighed for deltageren i 7 dage. Efter denne frist, vil han ikke længere kunne kvalificere sig. Vinderne er enige i at acceptere de præmier som tilbydes, uden nogen byttemulighed eller mulighed for omveksling til kontanter, andre formuegoder eller tjenester af nogen art eller overførsel af gevinsten til en tredjepart. Ligeledes vil præmierne ikke kunne gøres til genstand for erstatningskrav. “Arrangøren” forbeholder sig ret til, i tilfælde af forekomst af en hændelse uden for dennes kontrol, navnlig i forbindelse med sine leverandører eller uforudsete omstændigheder, at erstatte de annoncerede præmier, med præmier af tilsvarende værdi. Vinderen vil blive informeret om eventuelle ændringer.

Artikel 8: Brug af deltagernes personlige data

Deltagernes oplysninger registreres og bruges af “Arrangøren” for at lagre deres deltagelse i konkurrencen og muliggøre uddeling af gevinster. Deltagerne kan af legitime grunde, modsætte sig at deres personlige data indgivet som en del af dette spil bliver genstand for behandling. De har også en ret til at gøre indsigelse mod, at de anvendes til markedsføringsformål, bortset fra deltagelse i denne konkurrence, de kan håndhæve registrering af deres deltagelse i konkurrencen ved at sende et brev til ‘Arrangøren’ i den i artikel 1 nævnte adresse. Vinderen/vinderne tillader “Arrangøren” at bruge kontaktoplysninger (navn, efternavn) til reklameformål eller public relation på alle medier, uden det giver dem et ret til vederlag eller nogen fordel, bortset fra tildelingen af deres gevinst. I henhold til loven om databeskyttelse af 6. januar 1978 har en deltager ret til at kræve, at oplysninger om denne, som er unøjagtige, ufuldstændige, tvetydige eller forældede bliver udbedret, suppleret, afklaret, opdateret eller slettet, ved at sende et brev til “Arrangøren” i den i artikel 1 nævnte adresse.

Artikel 9: Spilleregler

Spillets reglement er indleveret til fogederne SCP EXADEX Société Civile Professionnelle (Guillemain-Durroux-Lançon-Schuyten-Georget) i MONTPELLIER, med bopæl 161, rue Yves Montand, Parc 2000, den 1. august 2018. Reglementet kan læses på følgende hjemmeside: – På fransk: https://www.pomme-pinklady.com/fr/le-club/cgu-magic-pinks/ – På engelsk: https://www.apple-pinklady.com/en/the-club/cgu-magic-pinks/ – På italiensk: https://www.manzana-pinklady.com/es/el-club/cgu-magic-pinks/ – På spansk: https://www.mela-pinklady.com/it/il-club/cgu-magic-pinks/ – På tysk: https://www.apfel-pinklady.com/de/profiel/cgu-magic-pinks/ – På hollandsk: https://www.appel-pinklady.com/nl/de-club/cgu-magic-pinks/ – På dansk: https://www.aeble-pinklady.com/da/klubben/cgu-magic-pinks/ – På norsk: https://www.eple-pinklady.com/no/klubben/cgu-magic-pinks/ Det kan sendes gratis til alle, der beder «organisatoren» om det. «Organisatoren» forbeholder sig ret til at forlænge, forkorte, ændre eller annullere spillet når som helst, specielt i force majeure tilfælde, uden at deltagerne kan påberåbe sig nogen som helst erstatning. Spillets reglement tilføjet eventuel(le) ændring(er) vil blive indleveret til fogederne SCP EXADEX Société Civile Professionnelle (Guillemain-Durroux-Lançon-Schuyten-Georget) i MONTPELLIER, med bopæl 161, rue Yves Montand, Parc 2000.

Artikel 10: Industriel og intellektuel ejendomsret

Gengivelse, repræsentation eller udnyttelse af hele eller en del af spillets elementer, denne forordning inklusiv, er strengt forbudt. Alle varemærker, logoer, tekster, billeder, videoer og andre kendetegn gengivet på stedet og på de steder, som det giver adgang til via hyperlinks, tilhører ejerne og er beskyttet som sådan af bestemmelserne i loven om intellektuel ejendomsret og overfor verden. Uautoriseret reproduktion er en overtrædelse og straffes med strafferetlige sanktioner. Kopiering helt eller delvis af disse uautoriserede varemærker, logoer og skilte udgør en overtrædelse og straffes med strafferetlige sanktioner. Deltagelse i denne konkurrence forudsætter deltagernes fulde og hele accept af denne forordning.

Artikel 11: Ansvar

“Arrangørens” ansvar kan ikke aktiveres i tilfælde af force majeure eller uforudsigelige omstændigheder der ligger uden for dennes kontrol. “Arrangøren” kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser, tab, tyveri, beskadiget post, ulæselige stempler fra posttjenester. Denne kan heller ikke holdes ansvarlig og ingen appel kan iværksættes imod den ved forekomst af hændelser af force majeure karakter (strejker, dårligt vejr …) som helt eller delvist fratager deltagernes mulighed for at deltage spillet og / eller vinderne fra at modtage deres gevinster. “Arrangøren” og dennes serviceudbydere og partnere kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for eventuelle hændelser, der kan opstå i forbindelse med modtagernes eller deres gæsters brug af gevinsten når denne er taget i besiddelse af vinderen. Tilsvarende kan “Arrangøren” og dennes serviceudbydere og samarbejdspartnere ikke blive holdt ansvarlige for tab eller tyveri af gevinster fra modtagerne som vinderne en gang har taget besiddelse af. Eventuelle yderligere omkostninger, der er nødvendige for at komme i besiddelse af gevinsten er på vinderens eget ansvar, uden at de kan kræve nogen erstatning fra “Arrangøren” eller de udbydende virksomheder eller partnere. Denne konkurrence er ikke forvaltet eller sponsoreret af Facebook, og “Arrangøren” frasiger sig ethvert ansvar.

Artikel 12: Retstvist & klage

Denne forordning er underlagt europæisk lovgivning. “Arrangøren” forbeholder sig ret til uden appel, at afgøre enhver vanskelighed der opstår i fortolkningen eller anvendelsen af denne forordning, forstået således at ingen tvist vil blive accepteret, i særdeleshed om spillets vilkår, om resultaterne, om gevinsterne eller deres modtagelse, en måned efter afslutningen af spillet. Undtagen i tilfælde af åbenlyse fejl, er det aftalt, at ”Arrangørens” informationer fra spilsystemet har bevisværdi i enhver tvist om tilslutning og edb-behandling af sådanne informationer vedrørende spillet. Alle klager skal rettes til ”Arrangøren” i måneden efter datoen for spillets afslutning. Efter denne dato, vil ingen krav blive accepteret. Deltagelse i konkurrencen indebærer fuld accept af disse regler.

Artikel 13: Aftale om bevis

Ved udtrykkelig aftale mellem deltageren og “Arrangøren” er ”Arrangørens” edb-systemer og filer alene gældende. Optegnelserne gemt i ”Arrangørens” edb-systemer under rimelige og pålidelige sikkerhedsforhold, anses for bevis på de forhold og den kommunikation, som har fundet sted mellem “Arrangøren” og deltageren. Der er derfor enighed om, med undtagelse af åbenlyse fejl, at “Arrangøren” kan gøre brug af, navnlig ved bevis på en handling, faktisk eller undladelse, programmer, data, filer, journaler, operationer og andre elementer (såsom overvågningsrapporter eller andre rapporter) i computer- eller elektronisk eller medieformat, etableret, modtaget eller lagret direkte eller indirekte af “Arrangøren”, navnlig i dennes computersystemer. De angivne elementer udgør ligeledes beviser, og såfremt de er produceret som bevismateriale af “Arrangøren” i enhver tvist eller andet, vil de kunne antages som gyldige og kunne håndhæves mellem parterne på samme måde, på samme vilkår og med den samme værdi som ethvert dokument oprettet, modtaget eller opbevaret skriftligt. Operationer af enhver art der er udført ved hjælp af brugernavn og password som er tildelt en deltager efter registrering, formodes uigendriveligt at have været udført under ansvar af deltageren.