Reglement for spil-konkurrencen
”Mine yndlings Pink Lady® øjeblikke”

Artikel 1 : Organisation


Foreningen Pink Lady® Europe, her efter kaldet «Organisatoren», som har hovedsæde 145, avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet i Frankrig, registreret med SIRET nummer 421 352 550 000 22, og momsnummer: FR 2842 13 52 550, organiserer et gratis spil uden købepligt fra og med den 13/11/2017 til den 04/12/2017 midnat.

Artikel 2 : Deltagere


Dette gratis spil uden købepligt er kun åbent for alle myndige fysiske personer, som bor i Europa på spillets startdato, og som har en Instagram konto og en e-mail adresse. Personer som ikke overholder ovenstående betingelser, har ikke ret til at deltage i spillet. Dette gælder også for det organiserende personale og alle andre personer, der direkte eller indirekte har deltaget i at udarbejde eller administrere konkurrencen, samt deres samlevere og familiemedlemmer: slægtninge og efterkommere i lige linje eller andre beslægtede, som lever under samme tag eller ej.
«Organisatoren» forbeholder sig ret til at bede alle deltagere om at bevise, at de overholder overstående betingelser. Enhver person, som ikke overholder disse betingelser, eller som nægter at give bevis for dem, vil blive udelukket fra spillet, og vil ikke kunne modtage gevinsten i tilfælde af, at denne vinder. En person må kun deltage én gang (samme navn og samme adresse). «Organisatoren» forbeholder sig ret til at foretage al mulig kontrol for at sikre, at denne regel overholdes.
For at deltage i spillet er det nødvendigt at acceptere hele nærværende reglement.

Artikel 3 : Nærmere bestemmelser for deltagelse


Deltagerne skal indsende et foto eller en video af et øjeblik med et Pink Lady® æble med hashtag #pinklady4U på deres Instagram konto i offentlig profil.
Deltageren skal skrive hashtag’et rigtigt for at tilmeldigen kan valideres. Al deltagelse, der er i modstrid med bestemmelserne i det nærværende reglement, vil gøre deltagelsen ugyldig. En deltager, der er mistænkt for at snyde, kan blive diskvalificeret fra spil-konkurrencen af ”organisatoren”, uden at denne skal begrunde dette.
Al identifikation eller deltagelse, som er mangelfuld, fejlbefænget eller ulæselig, hvad enten det er med vilje eller ej, eller som er udført på en anden måde, end det reglementet har fastsat vil blive anset som ugyldig. Den samme straf gælder, såfremt det forsøges at deltage flere gange.

Artikel 4 : Gevinst


De udsatte gevinster:
• 3 ferieophold med 2 overnatninger inklusive transport, overnatning og morgenmad i 3 store europæiske byer: Paris, Barcelona, Rom.
• Samlet værdi: 4500 € incl. Moms(1500 € pr. weekend).
Vinderen kan tage af sted med så mange personer han/hun ønsker, så længe det holder sig indenfor gevinstens værdi (1500 €). Alle ekstra udgifter ud over dette beløb skal betales af vinderen. Prisens værdi bestemmes ved udarbejdelsen af reglementet, og vurderingen af denne kan ikke anfægtes. Alle udgifter fremlagt efter at spillet er afsluttet, f.eks. til vedligeholdelse og brug af denne gevinst, skal afholdes af vinderen.

Artikel 5 : Udpegelse af vinderne


Når spil-konkurrencen er slut, vil juryen udpege de 3 vindere den 15/12/2017 blandt dem, der har indsendt deres yndlingsøjeblik med Pink Lady® æblet på Instagram i offentlig profil med #pinklady4U.

Vinderne vil blive udvalgt i henhold til følgende kriterier:

• At der er sat meget fokus på Pink Lady® æblet på fotografiet
• Det æstetiske i fotografiets iscenesættelse

Artikel 6 : Oplysning til vinderne


Vinderne vil få det oplyst via Instagram i en privat besked.
Vinderne skal give deres persondata (efternavn, fornavn, post adresse, telefonnummer) for at kunne modtage gevinsten.

Artikel 7 : Udlevering af gevinsten


Vinderne vil blive kontaktet af det rejseselskab, Pink Lady Europe har udpeget, når spillet er slut, så de sidste detaljer omkring rejserne kan blive ordnet.
Vinderen kan ikke vælge sin destination, den vil blive tildelt automatisk i forhold til dennes permanente adresse (Rom, Barcelona eller Paris).
Vinderen har 1 år til at gøre krav på gevinsten. Overskrides denne tidsfrist, er gevinsten tabt.
Vinderen forpligter sig til at acceptere gevinsten, sådan som den tilbydes, uden mulighed for at bytte den, især imod kontanter, anden ejendom eller serviceydelser, og gevinsten kan heller ikke overdragens til en tredje person. Der kan heller ikke anmodes om kompensation.
«Organisatoren» forbeholder sig ret til at udskifte den vundne gevinst med en anden af samme værdi og af lignende karakter, såfremt der måtte opstå hændelser, som det organiserende selskab ikke har nogen indflydelse på, specielt i forbindelse med leverandørerne, eller hvis der skulle opstå andre uforudsigelige omstændigheder. Vinderen vil blive informeret om eventuelle ændringer.

Artikel 8 : Anvendelse af deltagernes personlige data


Deltagernes personlige oplysninger registreres og anvendes af «organisatoren» til at gemme deres deltagelse i spillet og til at kunne sende gevinsten til dem.
Deltagerne kan, med gode begrundelser, modsætte sig, at deres personlige data behandles indenfor rammerne af dette spil. De har ligeledes ret til at modsætte sig, at de benyttes til handelsmæssig reklame udenfor deltagelsen i denne spil-konkurrence, og denne ret kan gøres gældende, så snart deltageren tilmelder sig til spillet, ved at sende et brev til «Organisatoren», hvis adresse står anført i artikel 1. Vinderen(erne) tillader, at «organisatoren» benytter deres persondata (Efternavn, fornavn) til reklame eller PR med alle medietyper, uden at deltageren får betaling for det, eller at denne får nogen som helst fordel af det ud over at kunne vinde en gevinst.
I henhold til bestemmelserne i den franske databeskyttelseslov af 6. januar 1978 har hver deltager ret til at rette, tilføje, tydeliggøre, opdatere eller slette data vedrørende denne, som måtte være forkerte, ufuldstændige, uklare eller forældede, ved at sende et brev pr. brevpost om det til ”organisatoren”, hvis adresse står anført i artikel 1.

Artikel 9 : Spillets regler


Nærværende reglement er indleveret den 7. november 2017 til SCP Exadex – Maître DURROUX – indehaver af et fogedbureau – 161 rue Yves Montand – Parc 2000 – CS 978003 – F-34089 Montpellier cedex 4 Reglementet kan læses på: www.pinkladyeurope.com på følgende sprog: fransk, engelsk, spansk, italiensk, tysk, hollandsk, norsk og dansk.
Det kan sendes gratis til alle, der beder «organisatoren» om det. «Organisatoren» forbeholder sig ret til at forlænge, forkorte, ændre eller annullere spillet når som helst, specielt i force majeure tilfælde, uden at deltagerne kan påberåbe sig nogen som helst erstatning. Tilføres reglementet ændring(er), vil det blive indleveret til SCP Exadex

Artikel 10 : Industriel og intellektuel ejendomsret


Kopiering, afbildning eller udnyttelse af en del eller hele spillet, inklusive reglementet, er strengt forbudt.
Alle mærker, logoer, tekster, billeder, videoer og andre genkendelige tegn gengivet på hjemmesiden, samt de hjemmesider denne giver adgang til via links, har indehaverne den eksklusive ejendomsret til og er således beskyttet af bestemmelserne i loven om intellektuel ejendomsret, og dette gælder i hele verden. Gengivelse af disse elementer uden tilladelse til det udgør en krænkelse af immaterialrettigheder og kan udløse straf.
Al hel eller delvis gengivelse af logoer og tegn uden tilladelse til af disse mærker udgør en immaterialretskrænkelse, som kan straffes i henhold til loven. For at kunne deltage i dette spil skal deltagerne acceptere reglementet fuldt og helt.

Artikel 11 : Ansvar


”Organisatoren” kan ikke stilles til ansvar for force majeure tilfælde eller for hændeligt uheld, som denne ikke har nogen indflydelse på.
«Organisatoren» kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, tab, tyverier, skader på gods under postforsendelsen eller svært læselige stempler fra postvæsenets side.
”Organisatoren” kan heller ikke stilles til ansvar for hændelser af force majeure karakter (som f.eks. strejker, uvejr osv.) der forhindrer deltagerne helt eller delvist i at deltage i spillet og/eller vinderen i at modtage sin gevinst, og der kan ikke lægges sag an mod denne i sådanne tilfælde.
«Organisatoren» samt dennes serviceydere og partnere kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar for eventuelle hændelser i forbindelse med modtagerens eller dennes inviteredes anvendelse af gevinsten, så snart den er blevet vinderens eje.
«Organisatoren» samt dennes serviceydere og partnere kan ligeledes ikke stilles til ansvar for for det, hvis vinderen mister eller får stjålet gevinsten, når den er blevet vinderens eje. Alle ekstra udgifter, der måtte blive nødvendige for at modtage gevinsten, skal fuldt og helt afholdes af vinderen, uden at denne kan bede om nogen som helst erstatning for det, hverken af ”organisatoren”, eller de serviceydende selskaber eller partnerne.

Artikel 12 : Retstvist & reklamation


Nærværende reglement hører under fransk lov.
«Organisatoren» forbeholder sig ret til at træffe en endelig afgørelse vedrørende problemer der måtte opstå i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af nærværende reglement, idet der ikke accepteres nogen indsigelse, specielt imod spillets detaljer, resultater, gevinster eller modtagelse af disse en måned efter spillets afslutning. Med mindre der skulle opstå åbenbare fejl, er det vedtaget, at informationerne som kommer ud af «organisatorens » spilsystemer har beviskraft i enhver retsstrid, hvad angår tilslutningsforhold og databehandling af de omtalte informationer fra spillet.
Al reklamation skal sendes indenfor en måned, efter at spillet er slut, til «organisatoren». Overskrides denne dato, er der ikke mulighed for reklamation mere. For at deltage i spillet er det nødvendigt at acceptere hele nærværende reglement.

Artikel 13 : Bevis konvention


Det er udtrykkeligt aftalt mellem spildeltageren og «organisatoren», at det udelukkende er ”organisatorens” fil- og datasystemer, der er retsgyldige. Dataregistrene, som opbevares i ”organisatorens” datasystemer under rimelige sikkerheds- og fortrolighedsbetingelser, bliver anset som beviser på forbindelser og kommunikationer mellem «organisatoren» og spildeltageren. Følgelig er det aftalt, at med mindre der skulle opstå åbenbare fejl, kan «organisatoren» påberåbe sig, programmer, data, filer, lagringer, operationer og andre elementer (f.eks. kontrolrapporter eller anden status) af IT natur eller i IT format eller som data eller elektronik, etableret, modtaget eller opbevaret direkte eller indirekte af «organisatoren», særligt i dennes datasystemer – og specielt med henblik på at bruge det som bevis for enhver handling, fakta eller forsømmelse.
De pågældende elementer udgør således beviser, og hvis de bliver fremlagt som bevismateriale af «organisatoren» i en retssag eller andet, vil de være antagelige til realitetsbehandling, gyldige og håndhævelige parterne imellem, på samme betingelser og med den samme beviskraft som ethvert andet dokument, der måtte blive udarbejdet, modtaget eller bevaret på skrift. Operationer af alle arter foretaget med et brugernavn og en adgangskode tildelt en spildeltager efter tilmelding til spillet, antages uomtvisteligt for at være udført under deltagerens fulde ansvar.